حضور احمد رضا زبردست دانش پژوه گروه در اولین جشنواره علمی کودک و نوجوانان گیلان با ارائه پروژه ربات "دست نوازنده"

لینک خبری این جشنواره