فیلم هایی از ساخت یک ربات پرنده ی کامل و تست آن


برای دانلود برروی لینک های زیر کلیک کنید


فیلم ها FLVمی باشند اگر PLAYER آنها را ندارید از لینک روبرو دانلود ونصب نمایید.دانلود FLV PLAYER


مرحله ی اول(توضیحات)


مرحله ی دوم(مکانیک)


مرحله ی سوم(الکترونیک)


مرحله ی چهارم(تست مکانیک)


مرحله ی پنجم(تست نهایی و پرواز)