مراکز کانون های پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گیلان طرف قرارداد با گروه رباتیک مبتکران جوان

نام مرکز: انزلی 2

آدرس: میدان مالا _ بلوار معلم

تلفن: 01813221122

________________________________________

نام مرکز: رستم آباد

آدرس: پشت بانک ملی

تلفن: 01326372035

________________________________________

نام مرکز: رشت 1 ( ثابت _ پستی )

آدرس: رشت _ پارک قدس

تلفن: 01313220629

________________________________________

نام مرکز: رشت 2

آدرس: رشت _ پل عراق _ خمیران زاهدان

تلفن: 01313225076

_______________________________________

نام مرکز: رشت 3

آدرس: رشت _ شهرک ابریشم

تلفن: 01318822865

________________________________________

نام مرکز: رودبار

آدرس: پایین بازار _ جنب بانک ملت

تلفن: 01326223541

_______________________________________                                                                              

نام مرکز: شفت

آدرس: جنب فرمانداری

تلفن: 01327824779

________________________________________

نام مرکز: کوچصفهان

آدرس: خیابان شهید مطهری _ مقابل اداره قند و شکر

تلفن: 01325222201

________________________________________              

نام مرکز: مجتمع

آدرس: رشت _ میدان انتظام _ ساختمانهای اداری

تلفن: 01314226401

________________________________________

نام مرکز: منجیل

آدرس: خیابان دکتر بهشتی _ پشت ژاندارمری

تلفن: 01316442069