بازدید فرماندار و فرمانده سپاه پاسدران شهرستان رودبار و برخی از مسئولین از مسابقات