نحوه کارکرد ترانزیستور


در تصاویر زیر نحوه کارکرد ترانزیستور  شبیه سازی شده
به چگونگی ارتباط بین جریان کلکلتور-امیتر و جریان بیس دقت کنید.