افتخاری دوباره برای گروه رباتیک مبتکران جوان

کسب مقام برتر و دریافت لوح تقدیر از دکتر موسی خانی، ریاست محترم کمیته ملی ربوکاپ ایران و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
در جشنواره ایده تا پدیده مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین