انعکاس خبری دور نهایی مسابقات رباتیک پاییز91 در رسانه ها

شبکه باران

هفته نامه شکوفه های زیتون

رودبار نیوز

منجیل نیوز 1   -   2

لوشان شهر آفتاب